सिद्ध सूर्य मंत्र

सूर्य मंत्र : ॐ सूर्याय नम: ।

तंत्रोक्त मंत्र

ॐ ह्यं हृीं हृौं स: सूर्याय नम: । ॐ जुं स: सूर्याय नम: ।


सूर्य का पौराणिक मंत्र

जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम ।
तमोहरि सर्वपापघ्नं प्रणतोडस्मि दिवाकरम् ।


सूर्य का मंत्र-विनियोग

ॐ आकृष्णेनेति मंत्रस्य हिरण्यस्तूपऋषि, त्रिष्टुप छनद:
सविता देवता, श्री सूर्य प्रीत्यर्थ जपे विनियोग: ।


मंत्र : ॐ आ कृष्णेन राजसा वत्र्तमानों निवेशयन्नमृतं मत्र्य च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ।


Post a Comment

और नया पुराने

LISTEN ON "SUNTERAHO.COM" :

LISTEN ON "SUNTERAHO.COM" :